Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Mercy Outreach

Indledning

Mercy Outreach er dataansvarlig og respekterer medlemmers og brugeres privatliv. Vi tager din databeskyttelse alvorligt og behandler persondata i overensstemmelse med Persondataloven. Formålet med privatlivspolitikken er at gøre dig opmærksom på, hvorfor og hvordan vi behandler persondata, samt at beskrive dine rettigheder i forbindelse hermed.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvarlig

Kontaktperson: Gitte Falk Jakobsen Mercy Outreach Nyvej 7 1851 Frederiksberg

CVR: 33288379 Tlf.28515301 Mail: gitte.falk.jakobsen@gmail.com

www.mercyoutreach.dk

Hvorfor indsamler vi persondata?

Mercy Outreach indsamler forskellige former for persondata til forskellige formål. Overordnet for alle grupper gælder det, at formålet med indsamling af persondata er at gøre vores service bedre og sikre en høj kvalitet i alle ydelser og al kommunikation. Dette inkluderer at holde medlemmer, frivillige og andre interesserede opdateret på vores arrangementer og at målrette ydelser, rådgivning og tilbud til den enkeltes forhold.


Hvordan indsamler vi data?

Mercy Outreach indsamler som udgangspunkt kun data som du aktivt giver os. Det kan fx være i forbindelse med medlemsoptagelse, udfyldelse af online formularer, deltagelse i arrangementer, interessetilkendegivelse, tilmelding til nyhedsmail eller i forbindelse med afgivelse af økonomisk støtte.

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvilke persondata registrerer vi?

Behandling af persondata opdeles efter følgende grupper:

Ansatte, honorarmodtagere og modtagere af øvrig godtgørelse

Medlemmer og frivillige i organisationen

1Økonomiske bidragsydere

Deltagere i organisationens arrangementer

Abonnent af nyhedsmail

6. Samarbejdspartnere

For alle grupper indsamles navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Derudover forbeholder vi os ret til at optage og opbevare fotos, video- og lydoptagelser i forbindelse med arrangementer og events til brug på hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med øvrig PR.

Ad 1: Der opbevares CPR-nr. til brug for lovpligtig indberetning til SKAT, og kontrakter og andre relevante dokumenter om samarbejdsaftaler og forpligtelser. Dertil bankoplysninger ifbm. udbetalinger.

Ad 3: For bidragsydere, der har tilkendegivet at de ønsker skattemæssigt fradrag for deres gaver, registreres CPR-nummer til brug for indberetning til SKAT.

Ad 4: Der opbevares oplysninger om tilkendegivelse af interesse for organisationens aktiviteter, ydelser og engagement samt ønske om yderligere kontakt mv.

Ad 6: I den udstrækning der foreligger bindende aftaleforhold, opbevarer vi kontrakter og relevante dokumenter samt kontaktpersoners almindelige persondata i forbindelse med samarbejde med eksterne foreninger og organisationer.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder fx medlemsliste og antal af gavegivere. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

2 Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Hvordan opbevares persondata?

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Ved brud på persondatasikkerheden informerer vi Datatilsynet. Vi igangsætter en undersøgelse for at udrede bruddets omfang, vi informerer de involverede og retter op på sikkerheden.

Hvem har adgang til persondata?

Formand, bogholder og administrator samt aktivitetsleder har adgang til kontaktoplysninger såsom navn telefon, e-mail og adresse til brug for håndtering af organisationens arbejde.

Offentlige myndigheder, samt revisor og advokat modtager persondata i det omfang, det er påkrævet for at overholde retlige forpligtelser.

Med undtagelse af ovenstående videregiver Mercy Outreach ikke persondata til tredjemanduden skriftligt samtykke.

Hvor længe opbevares persondata?

Vi opbevarer persondata så længe det er relevant i forhold til det formål de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

For at overholde gældende lovgivning opbevares persondata der indgår i Mercy Outreach’ bogføring og forpligtigelser overfor skat dog i 5 år.

Data der relaterer sig til interessetilkendegivelse i forhold til organisationens aktiviteter og arrangementer opbevares i 2 år.

Data der relaterer sig til medlemsforhold til organisationen opbevares i 2 år efter udmeldelse.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du har ret til at begrænse eller ændre brugen af dine data, samt du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med de begrænsninger som der lovpligtigt måtte være og er beskrevet i dette dokument.

3 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K, tlf. 33193200, e-mail:

dt@datatilsynet.dk

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer cookies på

www.mercyoutreach.dk for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden.

Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre privatlivspolitikken, hvis dette måtte blive nødvendigt, dog altid i overensstemmelse med persondataloven. Ved ændringer vil opdateringen fremgå på hjemmesiden og der udsendes en e-mail til alle der berøres af ændringerne.

Denne

politik er senest opdateret den 2. april 2020