1. Navn:
Mercy Outreach – Denmark

 

2. Hjemsted:
Store Torvegade 47 TH, 3700 Rønne

 

3. Formål:
Mercy Outreach – Denmark har til formål at udføre humanitært arbejde ud fra et kristent grundsyn. Mercy Outreach – Denmark støtter Lisa og Søren Samuelsen og deres arbejde for at give håb og fremtid til fattige, udsatte og udnyttede mennesker i Asien. Hjælpen sker ved opstart og monitorering af projekter og tage del i partnerskaber, der giver disse mennesker en ny start og værdigt liv. Mercy Outreach – Denmark er et partnerskab mellem Nexø frikirke og København Vineyard som har en lang fælles historie med Lisa og Sørens projekter. Nexø Frikirke udsendte Lisa og Søren i 2001, København Vineyard har været med siden 2006 og i 2010 stiftede vi sammen Mercy outreach – Denmark for at kunne stå stærkere. Nye støtte kirker og foreninger er velkomne.

 

4. Medlemmer:

Alle kan blive medlemmer og medlemskabet er gyldig såfremt medlemmet betaler kontingent og bakker op om foreningens formål.

Manglende kontingent betaling betragtes som udmeldelse. Kontingentet består af 100 kr om året.

 

5. Bestyrelsen:

A) Bestyrelsen består af mindst tre og højest ti medlemmer valgt på generalforsamlingen for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted.

B) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

C) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

D) Bestyrelsen samles eller skyper så ofte arbejdet, formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst to gange om året.

E) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

F) Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved Stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

G) Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder.

 

6. Generalforsamling (Årsmøde):

Generalforsamling afholdes hvert år før 15.september. Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 14 dages varsel til de af medlemmerne opgivne e-mail adresser med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal omfatte følgende faste punkter.

A) Formandens samt Lisa og Sørens beretning for det forløbne år.

B) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
C) Valg til bestyrelsen (Ulige år)
D) Indkommende forslag

Generalforsamlingen ledes af Bestyrelsen. Forslag til behandling på generalforsamlingen indgives til bestyrelsen skriftligt senest en måned før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftligt begrundet anmodning fra mindst halvdelen af medlemmerne af  foreningen.
Indkaldelse skal ske efter samme retningslinjer som for den ordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Vedtægtsændringer kan dog kun besluttes, såfremt 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer herfor. Der skrives referat fra alle generalforsamlinger.

7. Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn på foreningens hjemmeside eller hos formanden mindst otte dage før den ordinære generalforsamling. Ethvert medlem kan anmode om at få et eksemplar af årsregnskabet tilstillet sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

8. Tegningsret og ansvar:
A) I  alle almindelige driftsforhold, indenfor de rammer bestyrelsen til enhver tid fastsætter, er det foreningens formand der tegner foreningen.
B) Ved alle større dispositioner er det foreningens formand sammen med et andet bestyrelsesmedlem der tegner foreningen.
C)  Hverken medlemmer eller bestyrelse kan gøres personlig ansvarlig for foreningens gæld og forpligtelser.

9. Ophør:
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. Ved opløsning skal foreningens formue tilfalde Mercy Outreach England. Hvis Mercy Outreach England ikke eksisterer skal foreningens formue ved ophør deles ligeligt mellem Nexø Frikirke og København Vineyard Christian Fellowshop. Den generalforsamling, der vedtager den endelige opløsning, godkender også fordelingen af formuen, og den afgående formand samt kassereren sørger for fordelingen inden for 2 måneder efter opløsningen.

Bestyrelsen

Forkvinde – Gitte Falk Jakobsen
Næstformand – Søren Samuelsen
Bestyrelsesmedlem, kasserer – Mette Grønbech-Dam
Bestyrelsesmedlem – Lisa Samuelsen
Bestyrelsesmedlem – Kirstin Mortensen
Bestyrelsesmedlem – Anne Joy Aagaard Nielsen
Suppleanter – Maria Sandborg, Anne-Marie Hinge.